Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko stażysty w Wydziale Ksiąg...

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.10.2008
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.11.2008
Organizator: Sąd Rejonowy w Augustowie

 
A - 110 - 19/08
Zarządzenie nr A - 022 -12/08
z dn. 10 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy - jeden etat w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 
Na podst. art. 3b ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 129)
zarządzam:
I. przeprowadzić konkurs na staż urzędniczy - jeden etat w Wydziale Ksiąg Wieczystych;
II. poinformować o konkursie poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Augustowie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia następującej treści:
 
OGŁOSZENIE nr A - 110 - 19/08
 
Prezes Sądu Rejonowego w Augustowie
ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Augustowie
16-300 Augustów ul. Młyńska 59
na stanowisko stażysty w Wydziale Ksiąg Wieczystych
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- obsługa Nowej Księgi Wieczystej,
- sporządzanie korespondencji,
- dokonywanie wpisów w księgach wieczystych,
- inne czynności zgodnie z regulaminem urzędowania sądów powszechnych.
Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
- brak postępowań w toku o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
- pożądane doświadczenie w pracy biurowej w wymiarze sprawiedliwości nabyte podczas zatrudnienia lub stażu w związku ze skierowaniem z urzędu pracy,
- kreatywność,
- komunikatywność,
- zdolność analitycznego myślenia,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres.
Wykaz wymaganych dokumentów:
- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać w terminie do dn. 23 października 2008 r. pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub w biurze podawczym Sądu pod adresem: Sąd Rejonowy w Augustowie, 16-300 Augustów ul. Młyńska 59.
Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs składa się z trzech etapów: selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, praktycznego sprawdzianu umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.
Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie.
Zawiadomienie o zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego i trzeciego etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Augustowie - www.augustow.sr.gov.pl.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone przez komisję konkursową.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 087 643 84 71 (Kierownik Oddziału Administracyjnego).
 
dodano: 30.10.2008 r.
Augustów, dnia 30.10.2008 r.

OGŁOSZENIE
 Dotyczy: Zarządzenia z dnia 10 października 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko stażysty

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu - praktycznego sprawdzianu umiejętności na stanowisko stażysty:

1. Bartoszewicz Marcin
2. Burakiewicz Katarzyna
3. Dobrowolska Monika Katarzyna
4. Faszcza Marcin
5. Harasimik Marzena
6. Kiewlak Edyta Monika
7. Kopiczko Magdalena Ewa
8. Masłowska Wiesława Marianna
9. Obuchowska Katarzyna
10. Piorunek Urszula
11. Szkamruk Beata Anita
12. Szlaużys Monika
13. Wilczewska Joanna
14. Zabłocka Maria Magdalena

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w dniu 13.11.2008 r. o godzinie 7.30 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie, ulica Młyńska 59, sala konferencyjna nr 111.

dodano: 13.11.2008 r.
Augustów, dnia 13.11.2008 r.
 


OGŁOSZENIE
Dotyczy: Zarządzenia z dnia 10 października 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko stażysty

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej - na stanowisko stażysty:

1. Faszcza Marcin
2. Harasimik Marzena
3. Kopiczko Magdalena Ewa
4. Masłowska Wiesława Marianna
5. Szkamruk Beata Anita

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w dniu 25.11.2008 roku o godzinie 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie ulica Młyńska 59 (sala konferencyjna pok. 111). 

dodano: 25.11.2008 r.
Augustów, dnia 25.11.2008 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Dotyczy: Zarządzenia z dnia 10 października 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko stażysty
 

W wyniku trzeciego etapu konkursu kandydatem wybranym na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Augustowie Wydział Ksiąg Wieczystych została:
 
Magdalena Ewa Kopiczko

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko stażysty w Wydziale Ksiąg...
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.