Skargi i wnioski

To jest wersja archiwalna z dnia 2017-04-25 13:10:51

 
W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Augustowie.
 
Podstawa prawna
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.-art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 j.t.).
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).
 
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

I
 
Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym  w Augustowie odbywa się w  następujący sposób:
 
1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Augustowie przyjmują:
- pracownicy Punktów Obsługi Interesanta
lub listownie na adres:
Prezes
Sądu Rejonowego w Augustowie
ul. Młyńska 59 16-300 Augustów

 
2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmują:
a) pracownicy Punktów Obsługi Interesanta
b) pracownicy Sekretariatu Prezesa, pokój 208.
 
3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres elektroniczny:  [email protected], przy wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.

II
1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. (Art. 41a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

III
Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa. (Art. 41b. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

IV

1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.

2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Art. 41c. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

V

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).
 
Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.
 
 
 
Strona do wydruku

Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.