Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
• uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;
• wglądu do dokumentów urzędowych;
• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

W szczególności organ władzy publicznej jest obowiązany do informowania o:
• swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;
• sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska;
• prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach normatywnych;
• danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej;
• majątku publicznym.

Forma udostępniania informacji:
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej
2. udostępnienia informacji na wniosek zainteresowanego;
3. wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie  informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1).
Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2)

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Organ władzy publicznej w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia  wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu SR w Augustowie, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Informacje publiczne są udostępniane na wniosek w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. SR w Augustowie określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:
1. Obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od SR w Augustowie.
2. Obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
3. Obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
4. Zakresu odpowiedzialności Sądu za przekazywane informacje.

SR w Augustowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. (Dz.U.2011.204.1195)

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

• prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
• odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej;
• odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 1).

Zgodnie  z art. 23 ustawy, kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązku, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powrót na góre | Drukuj stronę