Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Augustowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 
Lokalizacja
ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
 
Przewodniczący wydziału
Wiceprezes Małgorzata Bronakowska
pokój nr 205
tel. 87 643 84 60

Sekretariat
Mirosława Franciszkiewicz - Kierownik Sekretariatu
pokój 204
tel.: 87 643 84 47
fax.: 87 643 84 84
e-mail: [email protected]
 
Przyjmowanie interesantów
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
pokój 204
poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 14.00

Właściwość miejscowa

miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Bargłów, Sztabin, Płaska, Nowinka i Lipsk
 
Właściwość rzeczowa
Sprawy rozpoznawane w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (przykładowe):
- alimenty
- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
- zaprzeczenie ojcostwa
- zmianę orzeczenia w zakresie alimentów
- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
- ustanowienie rozdzielności majątkowej
- unieważnienie imienia dziecka
- rozwiązanie przysposobienia
- pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa
- ustanowienie opieki nad osobą dorosłą
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
- zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego
- ustanie obowiązku leczenia odwykowego
- nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
- umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody /osoby chorej psychicznie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby chorej psychicznie na wniosek/
- nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
- umieszczenie w domu pomocy społecznej
- przysposobienie
- pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
- zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
- przywrócenie władzy rodzicielskiej
- ustanowienie opieki nad małoletnim
- ustanowienie kuratora dla małoletniego
- złożenie do depozytu sądowego
- wydanie dziecka
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
- sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego
- ustalenie kontaktów z małoletnim
- ponowne wydanie tytułu wykonawczego
- skarga na czynności komornika
- wszczęcie egzekucji w trybie art. 1051 kpc
- sprawy karne dot. nieletnich (demoralizacja i czyny karalne)

Powrót na góre | Drukuj stronę